REGULAMIN  SKLEPU  INTERNETOWEGO EKOMIEJSCE

DEFINICJE  :

Sklep internetowy : działający na stronie internetowej www.ekomiejsce.com ,  zwany dalej Sklep Ekomiejsce, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu.

Sprzedawca :

Ekomiejsce Natasza Winiarska
Ul.Żywiecka 7
30-427 Kraków
Nip: 6782342389
Regon:351323180 Rejestr: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Klient : osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy także osoba fizyczna posiadająca pgraniczoną zdolność do czynności prawnych lub firma;

Produkt : dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

Regulamin: niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;

Umowa Sprzedaży : umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą  za pośrednictwem Sklepu Internetowego; 

Konto : oznaczony indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów  w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta w tym informacje o złożonych zamówieniach;

Usługa Elektroniczna : usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Zamówienie : oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Formularz Rejestracyjny : formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;

Formularz Zamówienia : Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Newsletter : elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego Ekomiejsce.

2. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i własności intelektualnej osób trzecich.

3. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 

1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek Vat oraz cła. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które są wskazane w trakcie składania zamówienia.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

3. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje  za pomocą Formularza Zamówień. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.  Sklep Internetowy wystawia za zakupiony towar dowód sprzedaży  .

5. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej zostanie zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona poprzez dołączenie do przesyłek dowodu zakupu.

7.Zamówienie zostaje anulowane w przypadku braku wpływu na konto w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.

8. Sklep Ekomiejsce zastrzega sobie prawo do  wstrzymania  zamówień wzbudzających wątpliwości.

9.Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru. W przypadku  braku części towaru  Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje  decyzję o sposobie jego realizacji ( częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia). Jeśli zapłata za towar nastąpiła za góry, Sklep Ekomiejsce zwróci  Klientowi należność  za towar, w ciągu 7 dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Klient Sklepu Internetowego może wybrać następujące formy płatności:

- przelewem na konto Sklepu Ekomiejsce  nr konta:

  Nordea  08144013870000000016210641

- poprzez system płatności online – pay pal , payU

- gotówka – odbiór osobisty

2. Koszty dostawy są wskazane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Gdy suma zamówienia przekracza 300 zł. towar wysyłany jest bezpłatnie.

3.  Dostawa towaru odbywa się do 48 godzin od zakupu. Koszt transportu ponosi klient.

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient ma prawo przez 14 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży drogą telefoniczną 604310553  lub e-mailową ekomiejsce@gmail.com. 

2. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez Klienta płatności za towar w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Po stronie Klienta znajdują się koszty  odesłania produktów do Sprzedawcy.

3. Adres do zwrotu: Ekomiejsce Natasza Winiarska ul. Żywiecka 7 Kraków 30-427.

4.  W przypadku wymiany towaru , nieużywany towar, należy odesłać na swój koszt na adres Sklepu Ekomiejsce. Na wymianę towaru Klient ma 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Przesyłka z wymienionym towarem jest wysyłana do Klienta na koszt Sklepu Ekomiejsce.

PROMOCJE I RABATY

  1. Promocje i rabaty nie łączą się ze sobą.
  2. Ilość  towarów w ewentualnej promocji w Sklepie Ekomiejsce jest ograniczona. Ich  sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień potwierdzonych przez sklep, aż do wyczerpania zapasów.
  3. Zamówienia można składać  24 godziny na dobę przez cały rok.  Zamówienia składane w dni powszednie po godzinie 13, w soboty, niedzielę oraz święta – będą realizowane następnego dnia roboczego.


 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta , który nabywa Produkt, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone ustawą  Dzienniku Ustaw RP 24 czerwca 2014 roku 

2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać e-mailem na adre ekomiejsce@gmail.com lub pisemnie na adres: Ekomiejsce Natasza Winiarska ul.Żywiecka 7 Kraków 30-427 . Produkt należy dostarczyć na powyższy adres wraz z dowodem zakupu.

3.  Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W  razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeśli na prawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa, Sklep Ekomiejsce, zwróci Klientowi  cenę towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne towary. Koszty wysyłki ponosi wówczas Sklep Ekomiejsce.

4. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane przez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie Sklepu Ekomiejce stanowią własność Firmy Ekomiejsce. Wykorzystanie ich bez zgody właściciela strony jest zabronione.

3.Sklep Ekomiejsce zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Newsletter

Wydarzenia Ekomiejsca:

Promocja

Chusta wiązana